Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

27 oktober

Sân en Tweintigste Dei fan Wynmoanne

IJlst: Molen de Rat
10.27. Drylst Rat 1
De stêd Drylst; Houtmole “de Rat”
2003

In Spanje:
de H. Martelaren Vincentius,
Sabina en Christera in Avila
304

In Ethiopie:
de H. Bisschop Frumentius
in 336

De H. Koning Elesba-as
van Ethiopië
die zijn kroon naar Jerusalem stuurde
en als monnik stierf.
555

In Breiz:
Saint Magloire,
eerste Bisschop van Dol,  
monnik op Jersey,
1127

10.26.Calais Rodin 2
Rodin, Boargers fan Calais

Yn Verona en Augsburg:
de Hillige Klúsener Wolfhard,
Patroan fan de Sadelmakkers.

Op Iona Saint Ohdran
Hy libbe foar Columcille op Iona
Dizze boude op syn grêf syn tsjerke.

Vanouds:
Vigilie van de apostelen
Simon en Judas.

Quercus hjerstkleur
Giel ikeblêd, Heilig Landstichting 2007

In Frisia:
Jierstûne foar
Pater Hallvard Hettema
O.F.M. 1982

Pater Hallvard Hettema sei:
"It wichtigste foar in pryster
is syn leafde foar it altaar”.

Pater Hallvard Hettema
Pater Hallvard Jan Hettema

Bloem van de Dag:

Vinca minor, Maagdenpalm,
de tweede bloei.

"In oktober veel regen
voor 't kerkhof altijd zegen."

10.27. Rat seage
De Rat: Houtseagje 2003

KRONIEK

Rotterdam Erasmus 1469
Erasmus van Rotterdam

1469
In Rotterdam geboren:
Desiderius Erasmus
Humanist en geleerde.

Rotterdam Erasmus 2. 1469
Desiderius Erasmus

Mystras Castle, 1973
Mystras het Paleis
Het kasteel van Mistra

1443

Constantinos Paleologos wordt in oktober van dit jaar
despotes van Morea.
In 1449 wordt hij er in de Dimitrios-kathedraal
gekroond tot keizer van Byzantium.
Buiten de Stad van Constantijn, zonder Patriarch.
In 1453 sneuvelde hij op de muren van Constantinopel.

Mystras straat
Mistras, strjitte mei Theodorostsjerke. JR.1973

Hij regeert vanuit het kasteel van Mistra.
In Mistra beleeft Byzantium haar laatste bloei.

In 1973 bezoeken de Endeka
van de KTHU op voorspraak van Professor Gillis Quispel
de ruines van de stad.

Mystras tsjerke 1
Mistra, Hagios Theodoros 1296, Mystras

In 1460 werd Mistra door de Sultan veroverd
De val van Constantinopel en Mistra
bracht een uittocht van geleerden naar het Westen op gang:
een van de aanzetten tot Renaissance en Humanisme.

Mystras Panranassaklooster
Mystras, Mistra, Pantanassaklooster.

Mystras koepel apostelen
Peribleptoskerk, 'Alomzichtbare' Mistras
Koepel met Christus, Pantocrator, Albeheerser,
Maria met engelen de Troon en de twaalf apostelen.

1762
In Rotterdam geboren:
Gijsbert Karel van Hogendorp
Grondlegger van de Nederlandse
Constitutionele Monarchie.

Rotterdam 10.27. van Hogendorp
Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp.
W.T.C.Rotterdam

In München: ‘Oktoberfest’
Ontstaan in 1810
ter gelegenheid van het  huwelijk
van de toekomstige Koning Ludwig I

 Zesster - Herberg
Stern Bier
Herbergen en bieren
tooien zich vaak met een ster,
vijf of zespuntig.

Bierstern oder Weinstern

OP MIJZELF

Een witte baard, een blosje op de wangen
wanneer ik aangeschoten ben door wijn:
Een eeuw is in een handomdraai voorbij
En in een ogenblik blijkt alles ijdel.
bedlegerig: een uitgeteerde lijder,
Verslaafd aan poëzie: een dwaze grijsaard.
Liefhebbers, blijf ik horen,
laten mij uitschilderen op kamerschermen.
Bai Juyi 772 – 846

79. Nannewiid

1950, Moai Fryslân, 79
Nannewiid.

Een kwade naam
verbreidt zich als strovuur

Fatsia japonica, Vingerplant
Vingerplant 2
Vingerplant 1
Bloeiende vingerplant in Brugge
in de tuin van het geboortehuis van Guido Gezelle
Oktober 2008

De vingerplant is afkomstig uit Japan
De naam 'Fatsia' heeft een Japanse herkomt.
De vingerplant bloeit in oktober,
de bloemen worden door mieren bezocht.
De vingerplant is licht giftig.

‘EEN LATE WESP’

Een wesp,
een late wesp:
nog in het wespenpak.
lijkt gekomen te zijn
om de kamer te doorzoeken.
Kan ik iets voor u doen,
meneer de wesp?
mevrouw de wesp?
Hans Faverey

"'t Giet swietwei nei de ein ta,"
sei it âld wiif;
do iet se fan in dimterkoeke.

10.27.Drylst Rat kop seage
Dryls, de Rat; kop fan de seage.

IN MEMORIAM VOOR EEN VRIEND

Rust nu maar uit - je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat Je hebt doorstaan?

Rust nu maar uit - je taak is af gekomen;
vandaag heeft God de kroon op 't werk gezet
dat je eenmaal in Zijn kracht hebt ondernomen.
De zin was af. God heeft een punt gezet.

Maar 't valt ons moeilijk om de zin te vatten
van 't zwijgen van je laatste haneklop.
Misschien alleen maar dit: De afgematten en moeden
varen als met arendsvleuglen op...
Nel Benschop 1973
Uneinich faak siteard en oanpast
Yn de lêste decennia fan de XXe ieu

Jorwert, Green Man
Bledspuier Jorwert
Nautastien Jorwert: 
Dûbele Green Man; mei iketakken.

Blędspuier Jorwert 3

Fergees....

Klaaie se my yn it deadshimd,
as ik dat meinim;
lizze se my yn de kiste,
mocht ik dy hawwe;
sjonge se my de respons ta,
kin'se de preesters betelje...
Dan, as ik sink yn de dobbe....
dan mei Sint Piter my helje,
as by 't idee mar allinne
ik net laitsje, demoanysk laitsje.
Begrave? Se móat' my begrave
ek as se der gjin jild foar barre...!

Rosalia de Castro,
oers. G.N.Visser

Pinus niger niger, Brugge
Pinus niger niger. Oostenrijkse Den
Geboortehuis Guido Gezelle,

Pylgerwei fan it Libben

10.27. Oerpake Sikke
Easterein: Oerpake Sikke Claus.( Foto:HP,de soan.)
Mei dochter en oerpakesizzer

DE PYLGERREIS
Etappe LXXII

Fan Boulogne nei Calais
Van Bolen naar Kaleis

10.26.Calais 1 stedhűs
Calais Hôtel de Ville

De pelgrims op de terugweg uit Spanje  
moeten vanmorgen in Boulogne sur Mer  
afscheid nemen van hun Engels vrienden
 die hier de oversteek maken naar Albion.

10.26.Calais Rodin 1
Boargers fan Calais, Rodin

PARTING FRIENDS

Farewell my friends, I’m bound for Canaän,
I’m travelling through the wilderness;
Your company has been delighful,
You who leave my mind distressed.
I go away behind to leave you
Perhaps ever to meet again,
But if we never have the pleasure,
I hope we’ll meet on Canaäns land.
Volkslied uit de U.S.A.

10.26.Calais Rodin 4
Rodin: De burgers van Calais, 2003

ZIEKENZALVING II

De Zalving

Moge onze Heer Jezus Christus
door deze Heilige Zalving
en door zijn liefdevolle barmhartigheid
u bijstaan met de genade van zijn Heilige Geest.

Moge Hij u van zonden bevrijden,
u heil brengen
en verlichting geven.

Gebed.
Onze Vader.
Zegen.

Ziekenzalving Frieda Kahlo syk
Frida Kahlo:
De door ziekte vermorzelde mens.

Tekst zalving handpalmen:
'Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd.'
Jesaia 49 : 16

Yn 2011 wie op dizze dei de 'plechtige  útfeart
fan Theo Simon Lotstra.
In man yntens ferbûn mei Boalsert
en de Parochy fan Sint Franciscus.

10.27.Beuk 2

DE BEUK 

De dag dat ik geboren werd, op Grote Dijlakker negen,
lachte aan d’overkant de oude beuk mij tegen.
Hij was al vijfentachtig jaar maar sterk als een jong’ kerel.
Uit zijn kruin doorklonk ’n welkomstlied
van ’n mooie zwarte merel.

Als jochie van ’n jaar of vijf, op school bij Radigondes,
zocht ik beukennootjes in de herfst, ja dat was iets bijzonders.
Geduldig reeg je die dan tot een schitterend kralensnoer
of zelfs een echte rozenkrans, maar dat was wel een toer.

10.27.Beuk4

Toen ik later groter werd en ’t biechten moest gaan leren,
stond ik in m’n rijtje, groot of klein, bij de beuk te repeteren.
Met zekere vrome tegenzin ging je daarna naar binnen.
En jij mocht buiten blijven staan, daar hoorde je me stinnen.

Ook veel parochianen heb je vaak al als baby, langs zien dragen
op de armen van hun meter, in hun eerste levensdagen.
En later als volwassenen heb jij ze langs zien stomen
om toch, al was ’t bijna tijd, maar niet te laat te komen.

Oh stoere beukenboom, je bent toch wel een echte Franciscaan.
Ik zie je ‘s zomers toch zo graag in volle pracht daar staan.
Je mooie volle bladerdak dat is je bruine pij.
Daarin zingt gans het vogelvolk, Gods lof zo vrij en blij.

10.27.Beuk 3

Als ik dan eenmaal en voorgoed m’n laatste gang zal gaan.
En men mij draagt daar over ’t plein, zal jij daar zeker staan.
Om als de dragers in het grijs, mij de wagen in gaan schuiven,
met je machtig bruine bladerdak mij plechtig uit te wuiven.

Tot slot hoop ik dat jij nog minstens honderd jaar mag leven
als ’n monument en een symbool van onverzet’lijk streven.
Door pal te staan voor God en Kerk en de parochianen
ben je ’n voorbeeld van standvastigheid,
moge het zo zijn.
Amen. 
Theo Lotstra

10.27.Beuk 5

Ziekenzalving,
Protestantse traditie.

God van alle vertroosting,
hoor ons gelovig gebed
en zend uw Heilige Geest
over deze olie,
die als vrucht van de levensboom
heizaam is voor het lichaam.
Bescherm door uw zegen
allen die hiermee worden gezalfd
naar lichaam en ziel;
verdrijf alle pijn,
geef nieuwe kracht
en schenk genezing.
Laat deze olie
door U gezegend zijn tot ons heil
in de naam van jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest
leeft en regeert in eeuwigheid.
Amen.

Aster maritima 10.27
Aster maritima oan it waad.

Liturgische kalender

2013
33e zondag door het jaar.
Zie 24 oktober

Ikebledden flylân
Jkegoud op Flylân 2013

In een Jacobusjaar:
Lezingen van de woensdag
in de dertigste week door het jaar.

Romeinen 8, 26-30
De Geest komt onze zwakheid te hulp.

Psalm 13
Verdrijf de doodsslaap,
maak mijn oog weer helder.

10.27. Sikensalving. Lughi
Sacramenten der Stervenden, Lughi
Sterking voor de laatste pelgrimstocht.


Efese 6, 1-9
Slaaf of meester:
Gij hebt dezelfde Meester in de hemel.

Psalm 145
Uw werken zullen U prijzen Heer.

Mystra Mistra Thronos
Mistra, Metropolis, Thronos
De rechterstoel Christi
in gereedheid gebracht.

Evangelie:
Lucas 13, 22-30
Spant u tot het uiterste in
om door de nauwe poort binnen te komen.

Pélerin vieux, en arrivant.
10.27. Sulveren Pylger Wybe
In âlde pylger komt thús.
Pelgrim.

Haiku:

De herfsthemel
rijst hoog boven de heuveltop
waar een ceder staat.

Kikaku

IJlst, molen de Rat
10.27. Drylst Rat 2
De Rat út it Súden,
Drylst 2003

Parting Friends
http://www.youtube.com/watch?v=RBpJdLyvMgg&feature=related
Farewell my friends I'm bound for Canaan.
Earst op 'do re mi' en dan tekst.

Fotoalbum WENEN 2010 Jugendstil

http://www.facebook.com/album.php?aid
=25633&id=100001154985070&l=ea26553ada


Wenen, Jugendstilengel
Wenen Jugendstilingel
Wenen , de Engel