Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

28 september

Acht en tweintigste Dei

fan Hjerstmoanne

Sint Wenceslas,

Figylje fan Sint Migiel.

Harlingen, Harns
09.28. Dom Almenum
Dom fan Almenum 'Visserijdagen'

Koning van Bohemen ‘Good King Wenceslas’:
 
Sankt Wenzel
929

S. Wenceslas
09.28.st Wenzeslas
St.Wenzel
Patroan fan Tsjechië
Abdij van St. Gabriël
Praag, Beuroner Schule

In Bethlehem:
H. Maagd Eustochium,
 
dochter van de H. Paula,
en leerlinge van Sint Hieronymus.

In Duitsland:
 
Heilige Maagd Lioba
Geestelijke vriendin
van Bonifatius,
 
782
Patrones van het Lioba-klooster
in Egmond-Binnen.

Lioba Freiburg
Hillige Faam en Abdisse Lioba
Benediktinessenkleaster Freiburg

'Lioba geloofde dat alles mogelijk was,
hoopte met eindeloos geduld
en had alle mensen, zonder onderscheid,  lief.'

Op de Filippijnen:
H. Lorenzo Ruïz
 
1636

09.28. Ruiz
Sillige Lorenzo Ruiz
Filippino
Martelder fan Nagasaki


09.28. Michael lichten 3
Het aansteken van de kaarsen In de Grote Kerk van Harlingen.

Michaelmas Vigil
Vigilie van Sint Michaël

Gebo
09.28 Gebo
De Rune Gebo
Gyfu, jefte, geven, talent
Genade 'Geschenk van God'
De klank 'G'

To people, giving is an ornament of value,
and to every outsider, without any other,
it is substance and honor.
Anglo-Saxon Rune Poem.

09.28.Gebo Martini 4x
Bolsward, Middeleeuwse koorbank, 1450
'Viervoudige Gebo'

Sarcofaagdeksel van Bloemkamp.
09.28.Sarcofaag Blomkamp

OP Sarcofaagdeksels is vaak een X gehakt.
'Sint Andrieskruis' of de naam van Christus.
Bij de Grieken de letter 'Chi'

Christus Gebo
Book of Durrow

Plato beschouwt de X als heilig teken aan de hemel
De zonnebaan 'kruist' in deze dagen de Equator
In het noorden begint de donkere periode.

Chevetogne Absis
Chevetogne, Absis Latijnse Kerk
Equinox-venster.

Het teken wordt als 'handmerk'
verbonden met het Sint Andrieskruis.
Het teken staat drie maal op de balk
in het wapen van Amsterdam.

Amsterdam, ld wapen
Het oude Wapen van Amsterdam
Gevelsteen.

Joined Hands
Joined hands, symbol of unity, Web.
The Dream of Martin Luther King

In de genealogie
symbool voor het huwelijk.

Pear Ysbrechtum 2008
Houlik yn Ysbrechtum, septimber 2008

Rune van de vriendschap, het geven,
twee ineen geslagen handen.

Amsterdam Wapen

Runen zijn de tekens
waamee onze half-analfabete voorouders
communiceerden.
Als je ze verstaat, tot op vandaag.

Planten van de dag:
Solidago sempervirens
De weidechampignon.

Senecio vulgaris Greiskraut
Senecio vulgaris, Krúswoartel, Klein Kruiskruid.
Senecio: van Senex, oude man, grijsaard.
In het Duits: Greiskraut.

09.28 Wenzelplein print
Ceril Bouda: Praga

De lijsters maken zich klaar 
voor de grote trek.

09.28. St. Eustochium
Hieronymus mei Eustochium en Paula

Naamdag: Wenzel,
Lioba, Liefke.

Langpoatmich

Sjongend foel hja oan,
alle ûren fan de nacht.
Yn de moarn sloech ik!

JanRomkes

09.28. Wenzelplein
Praach St Wenzelplein
 
1989

Boerenwijsheid:

Als de eikels vallen voor Sint Michiel,
dan snijdt de winter door lijf en ziel.

Vigilie van Sint Michael:
er wordt weer bij kunstlicht gewerkt.

09.28. michael lichten
In de Grote of Michaelskerk
van Harlingen worden de kaarsen ontstoken.

Confucianisme:
Geboortedag van Confucius
K’ oeng Foe-tse
551- 497 v.Chr.

09.28. Confucius
Confucius

De Wijze zoekt wat in hem zelf zit,
de Dwaas zoekt daarbuiten.

Als je meer dan je plicht hebt gedaan,
is het tijd om terug te gaan.

Leren zonder te denken is ijdel,
denken zonder te leren, gevaarlijk.
Spreuken van Confucius

Bezinning

Uw klaar gelaat zal langzaam aan verbleken
Bij ’t wentelen der dagen in dit land,
Uw wilde haren zullen glad gestreken
Niet meer weerbarstig zijn onder mijn hand.

De kansen die de tijd mij nog kan geven
Om dichter bij uw geest en aan uw hart,
Met u, de diepste vreugden te beleven
Zijn als kristal, doorzichtig en verstard.

Nooit heeft een vriend of vijand mij verraden
En al wat in mijn oog om voorrang vocht,
Was van uw straling vol en zwaar beladen
Elk uur dat gij mij met vruchtbaarheid bezocht.
Clara Haessaert (geb.1924)

09.28.Mareuil s.Lay
Mareuil sur Lay

PELGRIMAGE

Etappe XLVI

van Lucon via Mareuil sur Lay 
naar la Roche sur Yon

09.28. La Roche tuorren
La Roche sur Yon

Stad, gesticht door Napoleon Bonaparte
als hoofdstad en nieuw centrum fan de Vendée.

09.28. La Roche Napoleon
Napoléon

De Pelgrims op de thuisreis
trekken door de Vendée op weg naar Nantes.
De Vendée heeft in de revolutietijd zwaar geleden
De streek was katholiek en koningsgezind.

09.28. Vendee symb
Vlag van de Vendée
met de Heilige Harten

In de tijd van Napoleon,
door de vele opstanden
en de daaropvolgende strafexpedities,
totaal verarmd en verwoest.

Mooglik giet de pylger de omwei lâns de see,
oer Talmont Saint Hilaire.

09.28. Michael lichten 2
Harlingen. Ontsteking der lichten.

Easterein
52.Easterein

Moai Fryslân 52
Easterein, 'Oosterend'

Wie niet wil mesten
zal niets verdienen.

Wetsrol Frankfurt
Schild van de Wetsrol
Juedisches Museum, Frankfurt.
Kracht, licht, boom des levens.

JOODSE FEESTEN

Richtjaar 1994:
Negende dag van het Loofhuttenfeest

Simchat Thora

'Vreugde der Wet'
'De laatste, de grootste dag van het feest.'

Thora, Kolnik Simchad Thora
Kolnik, Simchat Thora

HET LIED VAN DE THORA

Laat ons juichen en blijde zijn met deze thora
want zij is onze kracht en ons licht!
Een boom des levens is de Thora,
Leven voor allen, want in U is de bron des levens!

Amsterdan Thora rolsier
Schild en torens van de Thorarollen.
Historisch Joods Museum, Amsterdam.

O Heer, help!
O Heer, betoon uw welbehagen!
O, Heer, verhoor als wij roepen!

AmsterdaArke 2
Portugese Synagoge Amsterdam
De Heilige Arke waarin de
Thorarollen worden bewaard.

God van alle geest, help.
doorzoeker der harten, betoon uw welbehagen
Geweldige Verlosser, veroor ons als wij roepen!

Ik verheug me, ik jubel op Simchat Thora -
Eens komt de Messias op Simchat Thora!

Amsterdan Bma 2
Portugese Synagoge in Amsterrdam
gebouwd in de jaren 1671 - 1675
door stadsbouwmeester Elia Bouman.
Destijds de grootste synagoge ter wereld.
Foto's JR2009

Liturgische Kalender

2012
vrijdag in de 25e week door het jaar
zie: 24 september

In een Jacobusjaar:
Dinsdag in de 26e week door het jaar.

Zacharias 8, 20-23
De slip van het kleed
van een Joodse man.

Psalm 87
Alle volkeren trekken naar Jerusalem

66. Job
Job, mei Leviathan en Behemoth
Ik tocht oan Heit op de rúskerne. - neist de 'S'

1977 Dongbult
De pleats fan Romke Jans van der Wal yn Doanjum, 1968
Derefter: hinnehok, rúskerne, kuilbult en ierpelhok.

Job 3, 1-3, 11-17, 20-23.
De wanhoop van Job.
Juichend belandend in het graf.

Psalm 88
Mijn ziel, van verdriet verzadigd.

09.28. La Roche Mariakapel
La Roche sur Yon,
Mariakapel in classicistische stijl

Lucas 9, 51-56
Jacobus en Johannes wensen vuur uit de Hemel
om het Samaritaanse dorp te verdelgen.
Jezus wijst hen op strenge toon terecht.

Deze tekst maakt de 'Donderzoon' Jacobus
tot patroon van de martiale, agressieve, zijde
van het Christendom."Santiago Matamoros"

Zwarte Haan
Zwarte Haan 09.28.08
Zwarte Haan, Vigilie van Sint Michaël 2008
'Days of the Financial Apocalyps'

'In iensume fûgel ropt oet it Waad
flok en ferjeffenis.'
Tamminga Rixt

Burgwerd, oostvenster, oculus
Burchwert Oculus
Burchwert Oculus, 'Equinox-venster'
Grut rûn finster op it Easten.
Sicht op de jongste dei.

Burchwert 2008:
Oecumenyske Startsnein.

Lêzing: Genesis 19, 14-29
De ferwoesting fan Sodom en Gomorra
en de frou fan Lot, yn in sâltpylder feroarjend.

Dûmny Liuwe Westra preket oer Soar.
'It lytse stee'
De bergen binne heech en fier, Soar berikber, tichteby.

Met 'Zoar' verbonden zich van religieuze groepen die wisten
uit Sodom en Gomorra ontkomen te zijn.

Zoar Map green
Kaart van 'Zoar'
Gebouwd als 'het Nieuw Jeruzalem'

De Zoaristen
De Ulmer Separatisten onder leiding van  Joseph Bäumler
waren sterk beïnvloed door de mystiek van Jacob Böhme.
Zij vertrokken in 1817 naar de Verenigde Staten
en stichtten 'Zoar' in Ohio.
Hoewel de Commune van 'Bimeler' in 1898 werd opgeheven
heeft Zoar tot op heden een 'Duits' karakter.

De Zoaristen kenden geen kerkelijke feesten
ze hielden zich aleen aan de  Sabbath.
Spritueel centrum was een vierkant park
met een hoge Noorse Spar die Christus symboliseert.

Waarheen je ook gaat,
ga met je hele hart.
Confucius

Praag, Sint Jacobskerk
09.28. Praach Jabikspylgers
Praach, Sint Jabikstsjerke 'Thúskomst yn de himel'
Pylgers groetsje Sint Jabik
1989

Pelgrim
09.25 Pylger Anthonius
Grize Pylger. Antonius Mulder.

Simchad Thorah
http://www.youtube.com/watch?v=CpIOigbon3g&feature=related
Dûnsjende otterdokse Joaden

http://www.youtube.com/watch?v=TIy67Sz-d28&feature=related
Simchad Thorah yn Israël.

Vexilla Regis,als strijdzang van de Royalisten in de Vendée
http://www.youtube.com/watch?v=PvemigbP3bw&feature=related

Oekraïns Orthodox smeekgebed
http://www.youtube.com/watch?v=vKJxxMPdc30&feature=related
God, mijn God, God mijn Schepper


Kells Genedejefte
Kells 'Genedejefte' yn Christus.